دکتر شاهین ماهیدشتی زاد

دکتر شاهین ماهیدشتی زاد

دکتر شاهین ماهیدشتی زاد فارغ ‌التحصیل و بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته تصویر برداری پزشکی …

جدیدترین مقالات

سونوگرافی های تخصصی بارداری

× ثبت نوبت آنلاین و ارسال نسخه